Nua na Mara, Ionad Forbartha Nuálaíochta Mara, Páirc na Mara: ag líonadh an bhearna sa nuálaíocht, sa taighde agus sa tionsclaíocht trí thráchtálú.

Tá Nua na Mara mar phríomh-ghné de Pháirc na Mara, togra de chuid Údarás na Gaeltachta. Is fiontar é Nua na Mara a bhunaigh Údarás na Gaeltachta agus Fiontraíocht Éireann – tá siad tiomanta do thacú le forbairt gnólachtaí nuathionscanta mara, cuideachtaí luathchéime, agus gnólachtaí atá ann cheana féin. Bainfidh Nua na Mara úsáid as a a gcuid nasc laistigh de thionscal na mara, anseo in Éirinn agus thar sáile, le cuidiú le gnólachtaí nuathionscanta muirí na bearnaí idir nuálaíocht, feidhmiú, coincheapa agus tráchtála a líonadh.

Beidh Nua na Mara in ann a chinntiú go mbeidh teacht ag gnólachtaí ar áiseanna taighde, tástála agus forbartha fiontraíochta den chéad scoth don earnáil mhuirí, a chuireann Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh agus OÉ Gaillimh ar fáil. Tá sé mar aidhm ag Nua na Mara tacaíocht agus cothú a thabhairt d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide agus do ghnólachtaí nuathionscanta trí oiliúint agus forbairt, rochtain ar mhaoiniú agus cúnamh deontais, agus rochtain ar áiseanna. Tríd a mbaint le Nua na Mara, beidh ceangal acu freisin leis na príomhpháirtithe leasmhara i dtionscal na mara.

Tá todhchaí gheal i ndán do Nua na Mara agus dá cuid cliant; tá Nua na Mara ina chuid lárnach de Pháirc na Mara, páirc ghnó mara ar leith ina bhfuil saináiseanna muirí. Cuirfidh na háiseanna atá beartaithe 1,800 méadar cearnach de spás fiontraíochta agus gorlainne ar fáil d'fhiontair mhuirí le seirbhísí cosúil le spás oifige, áiseanna comhdhála, seomra forbartha fréamhshamhlacha, mol oiliúna, agus rochtain dhíreach ar an iliomad gnólachtaí a bheidh ar shuíomh Pháirc na Mara.

Tacaíochtaí & Seirbhísí

Cuireann Nua na Mara réimse tacaíochtaí agus seirbhísí ar fáil dá cliaint agus do na SMEanna atá sa réigiún cheana féin:
Oiliúint & Forbairt

Tacaíochtaí oiliúna, nuálaíochta agus gnó atá dírithe ar thionscal agus earnáil na mara

Tacaíocht Tráchtálaithe

Bearta le go mbeidh ar chumas gnólachtaí fás, Nasc chuig meicníochtaí agus deiseanna maoinithe

Tairseach Eolais

Comhroinnt eolais Náisiúnta & Idirnáisiúnta, líonrú, agus nascadh le príomhpháirtithe leasmhara, Institiúidí Ardoideachais, fiontair tráchtála & eile

Taighde & Forbairt

Naisc le IAO & áiseanna taighde chun T&F a shruthlíniú

Cé leis a dTacaímid?

Cuireann Nua na Mara tacaíocht ar fáil do ghnólachtaí mara ar leith atá ag feidhmiú sna réimsí seo a leanas:
Teicneolaíocht Mhuirí

Braiteoirí, teicneolaíocht Bithmhaise Cianda, Foinsí In-athnuaite Mara, Teicneolaíochtaí Dobharshaothraithe

Cógaisíocht & Cothaithigh

Táirgí díorthaithe ó fheamainn agus ó fhoinsí mara

Dobharshaothrú

Teicneolaíochtaí agus próisis nua, brainlíní, iasc níos glaine, feamainn ar talamh, feamainn, sliogéisc agus gorlanna éisc,

Breisluach

Táirgí déanta as feamainn nó ábhar mara, bianna Feidhme

Ár gComhpháirtithe

Údarás na Gaeltachta

Founder of Nua na Mara, MIDC Páirc na Mara.  Overall development of the marine campus, including basic utilities and infrastructure, Láthair a chur ar fáil don fhorbairt; bainistíocht thionscadal na forbartha; cómhaoiniú ar an gclár caiteachais chaipitiúil.

University of Galway

Soláthar rochtain ar acmhainní, áiseanna agus líonraí T&F chun forbairt fiontraíochta a éascú. Soláthar oiliúint theicniúil chreidiúnaithe ag ardleibhéal, chun tacú le cumas cliant cuideachta Nua na Mara fás agus forbairt. Maoirseacht agus rialachas Nua na Mara

Atlantic Technological University

Sainaithint cuideachtaí ionchasacha Nua na Mara. Baill foirne agus mic léinn a chuirfeadh leis an togra a aithint agus a chumasú ina thaobh. Soláthar rochtain ar acmhainní, áiseanna agus líonraí T&F chun forbairt fiontraíochta a éascú. Cur ard-oiliúint theicniúil chreidiúnaithe ar fáil chun tacú le cumas chliant-chuideachtaí Nua na Mara fás agus forbairt. Maoirseacht agus rialachas Nua na Mara.

Bí i dteagmháil linn inniu!

Cuireann Nua na Mara tacaíocht ar fáil do nuálaithe, do thaighdeoirí agus d'fhiontraithe luathchéime. Ar mhaith leat fáil a bheith agat ar ár n-áiseanna, tacaíochtaí agus líonra? Ba mhaith linne cloisteáil uait más rud é go bhfuil tú ag: Trádáil san earnáil um Chothú agus Bianna Feidhmiúla, san earnáil Bith-Theicneolaíochta & Bith-Tháirgí, san earnáil TFC Mhuirí, in earnáil Táirgí agus Seirbhísí

  • Taighdeoir a bhfuil coincheap do ghnó mara aige nó aici
  • Gnólacht nua-bhunaithe atá ag iarraidh rudaí a thabhairt go dtí an chéad leibhéal eile
  • Cuideachtaí níos forbartha atá ag iarraidh rochtain ar an tionscal a mhéadú
  • Cuideachta i dtionscal in aice láimhe atá ag iarraidh a dtáirge/a seirbhís a chur in oiriúint do chúrsaí mara    Tá an tionscadal seo á thacú faoi Chiste Forbartha Fiontraíochta Réigiúnaí na Roinne Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta atá á riar ag Fiontraíocht Éireann.

    UDARAS-LOGO

    Fochuideachta de chuid Údarás na Gaeltachta is ea Nua na Mara.