Fúinn

Páirc Na Mara

Is sócmhainn náisiúnta é ár n-aigéan. Tacaíonn sé le heacnamaíocht éagsúil mara a bhfuil acmhainneacht shuntasach straitéiseach aige le teacht I dtír ar an margadh mara domhanda bia mara, turasóireacht ghorm, acmhainní ola agus gáis, fuinneamh athnuaite mara, agus feidhmeanna nua sláinte, míochaine agus teicneolaíochta, ar fiú luach €1,200 billiún é (An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, 2012). Agriculture, Food and the Marine, 2012).   

breis eolas

Ár nAidhm

Tá Údarás na Gaeltachta, agus é ag tógáil ar obair atá déanta ag gníomhaireachtaí poiblí go dtí seo, i gceannas fhoireann idirghníomhaireachta chun Páirc Nuálaíochta Mara (Páirc na Mara) a fhorbairt ar láthair athfhorbraíochta i gCill Chiaráin, Co. na Gaillimhe. Cruthóidh na pleananna forbartha agus infheistíochta atá á n-ullmhú faoi láthair thart ar 200 post díreach agus 400 post neamhdhíreach thar thréimhse chúig bliana. Is é tionscal na mara agus na gníomhaíochtaí coimhdeacha an príomhfhostóir i gceantar Chuan Chill Chiaráin agus cuireann sé go mór leis an ionchur iomlán ó thaobh tionscal de ar leibhéal réigiúnach agus náisiúnta.

breis eolas

Grúpa Stiúrtha

Bunaíodh Coiste Comhairliúcháin i 2017 chun na spriocanna uaillmhianacha sin a bhaint amach agus chun tacú le plean infheistíochta foriomlán Pháirc na Mara. Tá an Coiste déanta suas as sampla ionadaíoch de pháirtithe leasmhara a chomhlíonann freagrachtaí reachtúla i réimsí na plánála, rialála agus forbartha chomh maith le speisialtóirí ó institiúidí taighde agus acadúla atá tiomanta ar fhorbairt inbhuanaithe na hacmhainne mara.

Is iad príomhchuspóirí Pháirc na Mara ná

Ionad Taighde & Forbartha

Éascaíocht a dhéanamh ar thaighde agus nuálaíocht in earnáil na mara agus tacú leis

Fiontar a spreagadh

Tuilleadh gnólachtaí nuathionscanta a bhfuil baint acu leis an fharraige a spreagadh

Eolas a Mhéadú

Scileanna agus Saineolas a fhorbairt san Earnáil

Cuidigh le FBManna

Dlús a chur le feabhsú na FBManna atá ann cheana trí rochtain a fháil ar thacaíochtaí roinnte bonneagair agus forbartha

FDI a mhealladh

Infheistíocht dhíreach eachtrach a mhealladh chuig an earnáil agus an réigiún

Cruthaigh Dobharshaothrú

Tionscal dobharshaothraithe inbhuanaithe a chomhdhlúthú sa cheantar

Fostaíocht a Mhéadú

Fás a chur ar fhostaíocht inbhuanaithe go háitiúil sa réigiún

Éileamh a Mhéadú

Cur leis an éileamh ar earraí agus sheirbhísí go háitiúil

Cuir One More san áireamh

Nisi est sit amet facilisis magna etiam tempor orci eu. Tellus cras enim.

View Industries and Facilities

Is iad príomhchuspóirí Pháirc na Mara ná

Ionad Taighde & Forbartha

Éascaíocht a dhéanamh ar thaighde agus nuálaíocht in earnáil na mara agus tacú leis

Fiontar a spreagadh

Tuilleadh gnólachtaí nuathionscanta a bhfuil baint acu leis an fharraige a spreagadh

Eolas a Mhéadú

Scileanna agus Saineolas a fhorbairt san Earnáil

Cuidigh le FBManna

Dlús a chur le feabhsú na FBManna atá ann cheana trí rochtain a fháil ar thacaíochtaí roinnte bonneagair agus forbartha

FDI a mhealladh

Infheistíocht dhíreach eachtrach a mhealladh chuig an earnáil agus an réigiún

Cruthaigh Dobharshaothrú

Tionscal dobharshaothraithe inbhuanaithe a chomhdhlúthú sa cheantar

Fostaíocht a Mhéadú

Fás a chur ar fhostaíocht inbhuanaithe go háitiúil sa réigiún

Éileamh a Mhéadú

Cur leis an éileamh ar earraí agus sheirbhísí go háitiúil

Cuir One More san áireamh

Nisi est sit amet facilisis magna etiam tempor orci eu. Tellus cras enim.

View Industries and Facilities

Ailíniú Pháirc na Mara le Beartas Tionscail Mara

Tá sé soiléir go bhfuil tiomantas leanúnach ag an Rialtais don fhás gorm agus do Phlean Mara Comhtháite na hÉireann - Leas a Bhaint as ár Saibhreas Aigéin ( HOOW) a chur i bhfeidhm in Éirinn áit a leanann sé beartas eacnamaíoch onnghnó trí fhoinse fuinniúil chláir maoinithe agus tacaíochta nuathionscanta a chur ar fáil.

D’aithin Údarás na Gaeltachta an tábhacht a bhí ag acmhainn mhara le deiseanna fostaíochta ó thús báire. Táimid tiomanta ar chomhoibriú agus cabhrú leis an eacnamaíocht mhara a thógáil in Éirinn. Bhain comhlachtaí cliant de chuid Údarás na Gaeltachta tairbhe as caidreamh comhoibritheach táirgiúil agus éifeachtach atá seanbhunaithe le Bord Iascaigh Mhara agus Foras na Mara. Tá ionadaithe ag Údarás ar roinnt coistí náisiúnta, ar a n-airítear na scéimeanna atá á bhfeidhmiú faoi láthair faoin gCiste Eorpach Muirí & Iascaigh.

Ár Lucht Tacaíochta